ипотечен кредит Варна, 9002
ДКС
бул. "Княз Борис I" 115, 9002
  ипотечни кредити София, 1000


запитване за кредит ОТГОВОР ВЕДНАГА
при позвъняване

Запитване за КРЕДИТ

Име
Телефон
Е-мейл
Вид кредит
Искана сума
Допълнителна информация

Лизинг

автомобили на лизинг

Лизинг


Финансовия лизинг - собствеността преминава от лизингодателя в лизингополучателя след изплащането на договорените лизингови вноски
Оперативния лизинг фактически представлява отдаване под наем и след изтичане на договорения срок собствеността не се прехвърля.

Лизинг на лeки автомобили

Лизинг на превозни средства

Лизинг на машини и оборудване

Лизинг на недвижими имоти

Оперативен лизинг

Стоково финансиране

Валута на финансиране: Евро

Плащане на ДДС: По желание, клиентът може да избере вариант с плащане на ДДС при доставка на актива или вариант с ежемесечно плащане на ДДС през периода на лизинговия договор.

Минимално авансово плащане: 20% от покупната цена за фабрично нови леки автомобили и 30% за употребявани автомобили, дължимо при подписване на лизинговия договор

Годишна лихва:Плаваща лихва, на база BLIR плюс надбавка

Такса за обслужване: Еднократна, дължима при подписване на Договора

Срок на финансиране:От 12 до 60 месеца за фабрично нови леки автомобили и от 12 до 48 месеца за употребявани автомобили.

Лизингови вноски:Анюитетни, платими ежемесечно, тримесечно или сезонни

Стандартни обезпечения:Лизингодателят остава собственик на лизинговия актив до пълното изплащане.

Нотариална заверка на договора за лизинг.

Пълна имуществена застраховка на актива, за периода на лизинга.

Срок за отговор: до 2 работни дни от деня на получаване на пълния комплект необходими документи.