ипотечен кредит Варна, 9002
ДКС
бул. "Княз Борис I" 115, 9002
  ипотечни кредити София, 1000


запитване за кредит ОТГОВОР ВЕДНАГА
при позвъняване

Запитване за КРЕДИТ

Име
Телефон
Е-мейл
Вид кредит
Искана сума
Допълнителна информация

Европрограми

евро програми

Европрограми


Оперативна Програма Конкурентоспособност

Подкрепа за стартиращи технологични фирми
Подкрепа за разработка на иновативни продукти в действащи предприятия
Подкрепа за технологична модернизация, развитие и обновление на предприятията във връзка с достигане съответствия с ЕС:
Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа:

Оперативна Програма Развитие на селските райони
По различните мерки на програмата се отпускат средства за:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
- обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски и за развитие на биологично земеделие

Mярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански и горски продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, произвеждащите брикети и пелети предприятия, други.Финансират се следните-инвестиции:
- изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
- закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
- закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;

-Закупуване на земя, необходима за производствената дейност

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
- производствения сектор, като производство на мебели, лека промишленост, производство на енергия от възобновяеми източници

- туристически услуги - селски, еко, културен туризъм;
- културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
- услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове,младежки центрове и др.);
- образование и обучение (училища и центрове за обучение);
- социални и здравни услуги - грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги
- услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Земеделски производители, за развитието на неземеделски дейности в селски райони в областта на:

Селски туризъм

Занаяти

Социални услуги на населението в селските райони

Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения

Производство от слънчева, вятърна и водна енергия за продажба